m

מפוחים עם כפות כפופות לאחור

מפוחים עם כפות כפופות לאחור

נצילות גבוה.

שיא הספק בתחום העבודה.

פעולה שקטה ביותר.

לחצים  נמוכים ובינוניים
ספיקות אוויר גבוהות.

משמש ליניקות אבק דרך מסנני שקים ו/או מסנני קארטריד’ז.

פינוי עשן.
:תַאֲרִיך
:קטגוריה