m

מפוחים ציריים עם כפות אווירודינמית

מפוחים ציריים עם כפות אווירודינמית

ספיקות גבוהות מאוד בלחצים נמוכים ובינוניים.

מבנה מצומצם עם אפשרות הרכבה בקו ישר.

נצילות גבוה.

אפשרות שנוי כמויות ולחצים ע”י שינוי זווית כנף.

החלפות אוויר, פינוי עשן ואוורור.

מפוחים  צנטריפוגאליים להרכבה על קוי צנרת ישירים ( In line  )

עלויות נמוכות יחסית

:תַאֲרִיך
:קטגוריה