m

מפוחים עם כפות אווירודינמיות נטויות לאחור

מפוחים עם כפות אווירודינמיות נטויות לאחור

נצילות גבוה

שיא הספק בתחום העבודה.

פעולה שקטה.

מותאמים להובלת חומרים.

מפוחים  מיוחדים להעברת חומר דרך הכנף.
מפוחים  לפרור גושים עם סיבים או  ניר וכו’

הדבקות מינימאלית של חומר על הכנפיים.

לחצים בינוניים וגבוהים.

ספיקות אוויר. גבוהות, בינוניות ונמוכות.

:תַאֲרִיך
:קטגוריה